Problema studiată de clasă este:

Problema temelor scolare.Prea multe teme scolare. Avantajele și Dezavantajele temelor scolare au fost discutate cu elevii clasei.

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Model de scrisoare adresată prin email sau utilizând formularele electronice disponibile pe site-ul instituției publice cu atribuții directe în adoptarea politicii publice propuse de clasă Către Isj Buzau,Parlamentul României,Camera Deputaţilor si Camera Senatului,Comisiile de Invăţământ,Ministrerului Educaţiei Naţionale Subsemnații, elevii clasei a VII- a D de la Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău , în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație socială,Istorie și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre :Problema temelor şcolare.Prea multe teme scolare. Prezenta propunere a clasei este aceea de soluţiona adoptarea unui ordin de ministru sau lege privind adoptarea temelor şcolare pentru fiecare disciplină. . De exemplu,la clasa a VII-a D am propus la dişciplinele Istorie si Educaţie socială,teme bazate pe proiecte si referate-teme de nivel mediu.In această direcţie am analizat avantajele si dezavantajele temelor pe baza de proiecte si referate sau teme cu nivel minim de dificultate. Avantajele pentru susţinerea propunerii privind temele pe bază de proiecte si referate sunt urmatoarele; 1 Elevii vor lucra in echipă ,munca in echipă si vor dezvolta spiritul /relatia pozitivă de cooperare si colaborare 2Elevii vor aprofunda mai multe cunoşinte,privind consolidarea materiei. 3 Elevii vor pleca de la ideea că tema propusa le va folosi ca viitori cetaţeni. 4 Elevi vor rezolva temele având un termen limită. 5 Elevii se vor adpata la cerinţele profesorilor privind intocmirea referatelor si proiectelor şcolare. 6 Elevii vor avea posibilitatea sa promoveze gândirea critică,opinia personală.Temele vor fi mai interesante. 7 Elevii isi imbunătaţesc cultura generală si isi vor dezvolta competenţele generale de gimnaziu. 8 Elevii vor constata ca temele propuse sunt accesibile si au modalităţi didactice de rezolvare. 9 Rămâne timp pentru rezolvarea temelor la alte discipline scolare. Alte argumente, 1 Durata temei de efectuare a temelor la Educaţie socială si Istorie sa fie de maxim 40 minute in fiecare săptamană. 2Temele propuse de profesor impreună cu elevii clasei la dişciplinele Educaţie socială si Istorie sa folosească elevilor ca viitori cetaţeni ai României si ai Uniunii Europene. 3 Pe baza temelor propuse/intocmite elevii au posibilitatea să – şi exprime opinia personală in legatură cu faptele, evenimentele istorice ale vieţii cotidiene.Intrebările propuse in cadrul proiecteleor si referatelor sa fie cu răspunsuri deschise care sa puna in valoare imaginaţia, creativitatea ,caracterul pozitiv al elevului,starea de bine a elevului si atitudinea-felul de a se comporta in cadrul societăţii actuale,capacitatea de a se adapta la cerintele realitătii si ale comunitatii locale si naţionale.Formare unui cetăţean care să işi exercite drepturile si sa cunoscă drepturile copilului/omului/cetăţeanului. 4 Elevii pe baza temelor intocmite sa dobândească competenţe sociale si civice, conform profilului abosolventului de gimnaziu. 5 Dezvoltarea gândirii critice,elevul sa işi puna intrebări care să solicite memoria dar si gandirea profundă a elevilui de gimnaziu.Sa aibă capacitatea de a analiza ,inţelege evenimentele civice si istorice sa aibă capacitatea de a face sinteza in cadrul proiectelor si referatelor a evenimentelor sociale si istorice.Să aibă capaciatea de a reacţiona la soluţionarea unor probleme ale comunităţii locale prin adoptarea solidarităţii morale si materiale ,participarea activa la rezolvarea problemelor comunitatii,promovarea principiilor Convenţiei ONU privind Drepturile Copiilor.De exemplu ,principiul non- discriminării si egalitatea şanselor. 6 Aprecierea referatelor si proiectelor şcolare la aceste dişcipline sa fie facute pe baza de aprecieri, si in final cu note. 7 Prezenta propunere respectă,Constituţia României,dreptul la educaţie,dreptul la opinie si ţine cont de reglementările şi ordine de Ministru al Educaţiei aflate in vigoare privind rezolvarea temelor şcolare. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email [adresa de email de la care este transmisă propunerea]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. Cabinet Ministru, Simulare, Act normativ, Nr......... Ordin de Ministru, Prezentul ordin de Ministru reglementează intocmirea temelor şcolare la dişciplinele,Istorie si Educaţie Socială,nivel gimnazial. Art.1 Temele de nivel mediu de dificultate la dişciplinele Istorie si Educaţie Socială sa fie in conformitate cu cerinţele elevilor si sa promoveze,principiul majorităţii si principiul transparenţei. Art. 2.Durata pentru intocmirea temelor la dişciplinele menţionate sa fie de maxim 30 de minute.Temele sa fie apreciate cu note. Art. 3.Temele sa includă intrebări care sa solicite memoria selectivă si gândirea profundă a elevului,itemi, cu răspunsuri deschise care sa ofere posibilitatea elevului sa –şi exprime opinia personală a elevului,coform temelor propuse. Art. 4 Temele propuse de profesori impreună cu elevii clasei sa fie folositoare elevilor atunci cand vor ajunge adulţi,cetaţeni care sa cunoască elemnte de gândire critică, educaţie interculturală,educaţie pentru cetaţenie democratică si educaţie economico- financiară. Art. 5 Temele la disciplina Istorie sa includă intrebări elemente de cronologie,orientarea in spatiu geografic,cuvinte –cheie,notiuni, aspecte de cultură natională si universală condiţii,cauze,contexte ale evenimentelor.Temele sa căluzească elevii pe ideea că trebuie sa invăţăm din erorile si greşelile trecutului istoric. Art.6 Pentru semestrul I elevii vor intocmi un referat la dişciplina Istorie propus de profesor impreuna cu elevii clasei care să respecte criteriile privind intocmirea unui referat.Pe semestrul al II lea ,elevii vor intocmi un proiect final la disciplina Educaţie socială. Data, 23 martie 2022 Ministrul Educaţiei Naţionale,


Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document
Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document