Problema studiată de clasă este:

Lipsa pistelor pentru biciclete în orașul Luduș (județul Mureș)

Scrisoarea transmisă către autorități este:

Către Primăria orașului Luduș și Consiliul Local Luduș Stimate Domnule Primar, Stimaţi Consilieri Locali Noi, elevii Clasei a VII-A de la Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” din Luduş, împreună cu Asociaţia Bicicliştilor din Luduș, dar și elevi, cetățeni de diferite vârste care locuim în oraşul Luduş, dorim să vă cerem sprijinul neîntârziat într-o problemă pe care o considerăm foarte importantă pentru comunitate. Este prima oară când facem acest demers, iar pentru noi, dar și pentru comunitate, această inițiativă înseamnă foarte mult. Este cunoscut faptul că, orașul Luduș, se confruntă cu o deficienţă majoră în ceea ce priveşte pistele de biciclişti, menite să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a persoanelor ce folosesc bicicleta ca mijloc de transport pentru deplasarea pe străzile oraşului. În acest sens, dar şi în vederea încurajării cetăţenilor în ceea ce priveşte folosirea bicicletei ca mijloc de transport şi/sau recreare, se impune amenajarea unei piste de biciclişti pe raza întregului oraș, ca atare considerăm oportună realizarea investiţiei menţionată mai sus. În prezent circulaţia bicicliştilor se desfăşoară pe partea carosabilă şi pe trotuar, participanţii la trafic nefiind în siguranţă. Zonele de intersecţii nu sunt marcate cu marcaj orizontal şi vertical pentru ciclişti, nu există semnalizare de atenţionare şi reglementare a circulaţiei cicliştilor. Prin proiect se propune şi contribuţia orașului Luduș la realizarea obiectivului în cazul în care se va aproba finanţarea nerambursabilă pe care o veți solicita prin cererea cu termen de depunere în luna decembrie 2021. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Luduș a unei hotărâri privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie de către orașul Luduș în cadrul Programului Operaţional Regional 2016 – 2020, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”. Hotărârea adusă la cunoştinţă publică în data de.................................... H O T Ă R Â R E nr. _______ din __________ cu privire la indicatorii economici ai obiectivului de investiţie Amenajare piste de biciclete în oraşul Luduș aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Luduş nr. .............../2021 şi aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie de către Oraşul Luduş în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere Consiliul Local al Oraşului Luduş, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului oraşului Luduş, exprimată în expunerea de motive înregistrată sub nr._............ din ...................; -Raportul Serviciului Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din cadrul Primăriei Oraşului Luduş cu nr. .................... din .......................; -Ordonanţa de Urgenţă 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; -Ordonanţa de Urgenţă 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; -Programul Operaţional Transport 2021-2027 -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Luduş; -Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (.................... prezenţi din totalul de ..............); În temeiul art.36, alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. H O T Ă R Ă Ş T E Art.1.Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Luduş nr. ............./.......... cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare piste de biciclete în Oraşul Luduş” se aprobă în această formă, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al Primăriei Oraşului, a contractului de finanţare nerambursabilă, ce se va acorda prin Programul Operaţional Transport 2021-2027. Art.3.Se aprobă contribuţia Oraşului Luduş la realizarea proiectului în valoare ......................... mii lei reprezentând T.V.A. plus 2% din valoarea eligibilă (fără TVA) a proiectului. Art.4.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Oraşului Luduş prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Luduş şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ .............................................. S E C R E T A R ............................................... 1 ex. Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Drumuri 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţului Mureş 1 ex. Dosar şedinţă CLOL ............... Cod POL -S1-02 Anexa la Hotărârea nr................../................... CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞUL LUDUŞ Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Amenajare piste de biciclete în Oraşul Luduş” - faza : Studiu de Fezabilitate TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A) Valoarea investiţiei (03.03.2021– 1 Euro = 4.9100 lei) Valoarea totală a investiţiei cu TVA 27.875,51 mii lei 6.183,12 mii euro Din care C+M cu TVA 21.360,21 mii lei 4.726,65 mii euro B) Capacităţi: Lungime totală a străzilor pe care se realizează pistele de biciclete: 76.926 Km. Lungime totală piste ciclişti: 122,503 Km. Suprafaţa totală a pistelor de biciclete: 173.132,63 mp Sigla acestor piste de ciclişti: Culorile pentru identificarea traseelor pistelor de biciclişti: - CULOARE VERDE: pista amplasată pe platforma proprie. - CULOARE GALBENĂ: pista amplasată pe platforma comună cu trotuarul. - CULOARE ROȘIE: pista amplasată pe platforma comună cu partea carosabilă. Structura rutieră propusă pentru pistele de biciclete ce urmează a se realiza în zonele verzi: - 20 cm fundatie din balast. - 12 cm strat de piatră spartă; - 4 cm strat mixtura asfaltică BA8. Structura rutieră propusă pentru pistele de biciclete ce urmează a se realiza în carosabil: - 4 cm decapare mecanică; - 4 cm strat mixtura asfaltica BA16. C) Durata de realizare a investiţiei luni: 30 Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi după cum urmează: • Pregătirea proiectului, studiu de fezabilitate: 1 luni • Organizare licitație faza de proiectare, asistența tehnică: 1 luni • Întocmire Proiect Tehnic: 1 luni • Organizare licitație execuție de lucrări: 2 luni • Executia lucrărilor: 24 luni • Asistența tehnică: 24 luni • Receptia la terminarea lucrărilor: 1 lună D) Eşalonarea investiţiei E) Finanţarea investiţiei se va face din: - Programul Operaţional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”. Domeniul major de intervenţie 1.1-Planuri integrate de dezvoltare „Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană”. - Alocaţii de la bugetul general al Oraşului Luduş PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ........................................................ S E C R E T A R ........................................................ Vă supunem atenției această problemă pe care noi sperăm din inimă că o veți rezolva. Va atașăm și lista cu cei care au reușit să găsească timp pentru a semna aceasta scrisoare, cei care doresc rezolvarea acestei probleme sunt mult mai mulți, dar nu am vrut să așteptăm să strângem semnăturile tuturor, deoarece dura prea mult. Vă mulțumim foarte mult!


Portofoliul realizat este disponibil aici: Afișează document
Mai multe detalii sunt disponibile in acest document: Afișează document